I forbindelse med kommunalreformen 2007 blev det besluttet, at den nærmeste fastlandskommune skulle udføre myndighedsopgaverne på et antal områder for de fire øer, der også efter kommunalreformen forblev selvstændige kommuner, men af en væsentlig mindre størrelse end landets øvrige kommuner.
For Læsø Kommune betød beslutningen, at Frederikshavn Kommune overtog opgaveløsningen på fire områder, mens Kommunalbestyrelsen på Læsø fortsat bevarerede den politiske beslutningskompetence på områderne.

I oversigten kan du læse om de områder, hvor der forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn Kommuner. 

1. Aftalens formål og rammer

1.1. Denne aftale indgås mellem Frederikshavn og Læsø kommuner jf. Lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov nr. 541 af 24. juni 2005. Det forpligtende samarbejde omfatter opgaverne i denne lovs § 1, stk. 2, nr. 1 - 5, dog undtaget de områder, hvor Læsø Kommune har fået dispensation til selv at udføre opgaverne jf. § 11 stk. 2. De opgaver, samarbejdet er omfattet af, fremgår af de enkelte delaftaler på områderne.

1.2. Der indgås et forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 656 af 29. juni 2005, Revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder, § 13.

1.3. Rammeaftalen suppleres med en række delaftaler for de enkelte områder, som samarbejdet omfatter. Hver delaftale består af en politisk aftale og en administrativ udmøntningsaftale.

1.4. Kompetencen til indgåelse og ændring af delaftaler ligger i udvalgene for de berørte områder. For ramme- og betalingsaftalen ligger kompetencen hos henholdsvis byråd og kommunalbestyrelse.

2. Aftalens værdigrundlag

2.1. Den indgåede aftale om delegation af opgaver, som det er forudsat i Bekendtgørelse 656, løses med Læsø Kommune som den delegerende kommune.

2.2. I opbygningen af de enkelte samarbejder, som bliver et resultat af det forpligtende samarbejde, skal fokus lægges på hensynet til borgeren. Samarbejderne skal leve op til målene bag strukturreformen.

2.3. Hensynet til borgeren betyder, at borgeren så vidt muligt skal sikres én indgang til den offentlige sektor.

2.4. Læsø Kommune tilstræber i videst mulig omfang samme serviceniveau på de delegerede opgaver som Frederikshavn Kommunes. Eventuelle afvigelser herfor fremgår af de enkelte delaftaler.

3. Evaluering og genforhandling af aftalen

3.1. I brev af 21. juni 2006 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsættes det, at som vilkår for dispensationen skal kommunalbestyrelserne medvirke til henholdsvis Miljøministeriets, Socialministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets evaluering af udøvelsen af de opgaver, der er omfattet af dispensationen samt at ministerierne fastlægger, hvorledes evalueringen skal finde sted og hvilke oplysninger kommunalbestyrelserne skal bidrage med i den forbindelse. Resultaterne af disse evalueringer skal første gang forelægges indenrigs- og sundhedsministeren inden udgangen af 2008.

3.2. Rammeaftalen og delaftaler kan til hver en tid tages op til evaluering og årlig genforhandling på initiativ af en af parterne, hvis det skønnes nødvendigt.

4. Principper for prissætning af opgaver

4.1. Læsø Kommune betaler de udgifter, Frederikshavn Kommune har ved udførelsen af opgaverne.

4.2. De beregninger, der ligger til grund for den enkelte opgaves prissætning, skal være tilgængelige for Læsø Kommune. Prissætningen er forskellig afhængigt af ydelsen og beregnes uden at give ekstra omkostninger for Frederikshavn Kommune. De konkrete prisberegninger fremgår af hver delaftale. Modellerne fremgår af aftalen om betalingsprincipper.

4.3. Anlægsarbejder og store anskaffelser, der vil påvirke omkostningsniveauet for det forpligtende samarbejde, besluttes i videst muligt omfang så tidligt, at det kan indgå i begge kommuners budgetlægning.

4.4. De konkrete afregningsterminer indarbejdes i de enkelte delaftaler om samarbejder.

5. Principper for styring, drift og udvikling af opgaver

5.1. For hver delaftale sikres, at der tilgår begge kommuner den nødvendige information.

5.2. Der kan jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder § 7 ske udveksling af oplysninger i det omfang, der er fornødent til udøvelsen af opgaven. Udvekslingen af oplysninger sker så vidt muligt digitalt.

5.3. Den delegerende kommune kan frem til september som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret serviceniveau på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner.

5.4. Den udførende kommune opstiller herefter et forslag til den endelige økonomi for samarbejdsområderne.

5.5. Der kan indgås frivillige samarbejdsaftaler mellem Læsø Kommune og Frederikshavn Kommune om andre opgaver. Sådanne aftaler er ikke omfattet af det forpligtende samarbejde mellem de to kommuner og indgås derfor særskilt.

6. Løsning af fortolkningsspørgsmål

6.1. Fortolkningsspørgsmål, der ikke kan løses administrativt, løses for delaftalernes vedkommende af de to berørte udvalgsformænd og for rammeaftalens og betalingsprincippernes vedkommende af de to borgmestre.

7. Klager

7.1. Jf. § 5 i Lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov nr. 541 af 24. juni 2005 kan afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i det forpligtende samarbejde, ikke påklages til Læsø Kommunes kommunalbestyrelse. Klager over afgørelser truffet efter bemyndigelse i medfør af lovens § 2, stk. 1, kan indbringes for den myndighed, der er klageinstans i forhold til den delegerende kommunalbestyrelses afgørelser.

Vedtaget af Læsø Kommunalbestyrelse den 13. november 2006

Vedtaget af Sammenlægningsudvalget i Ny Frederikshavn Kommune den 22. november 2006