Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober 2008 vedtaget følgende forsikringspolitik:

Forsikringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale.  Formålet med en forsikringspolitik er at opnå, at der administreres efter fælles regler i forsikringssager i samtlige kommunale forvaltninger og kommunale institutioner.

Kommunens forsikringer administreres centralt af Økonomiafdelingen.

Forsikringerne tegnes i et af Kommunalbestyrelsen valgt forsikringsselskab. Læsø Kommune indgår - som hovedregel - en rammeaftale med et forsikringsselskab for en 3-5-årig periode.

Ansvaret for, at de fornødne forsikringer er tegnet, herunder også størrelsen af forsikringssummer, påhviler lederen for det budgetansvarlige område- og institutionsledere.

Ved nytegning eller ændringer af forsikringer gives besked til Økonomiafdelingen, der foretager det videre fornødne overfor forsikringsselskabet.

Ved anmeldelse af skade udfylder den skaderamte afdeling/institution en skadeanmeldelse med bilag, og indsender dette til Økonomiafdelingen, der foretager en registrering af skaden og videresender anmeldelsen til forsikringsselskabet
 
Al korrespondance sendes via Økonomiafdelingen.

Økonomiafdelingen er til rådighed for afdelingerne/institutionerne med råd og vejledning. Kontakt til forsikringsselskabet sker efter aftale med Økonomiafdelingen.

Som hovedregel tegnes følgende forsikringer:

Rapport
Økonomiafdelingen udarbejder årligt rapport til Kommunalbestyrelsen indeholdende orientering om skadeforløbet og risikostyrings-/forebyggelsesindsatsen m.m..