Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober 2008 vedtaget følgende forsikringspolitik:

Forsikringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale.  Formålet med en forsikringspolitik er at opnå, at der administreres efter fælles regler i forsikringssager i samtlige kommunale forvaltninger og kommunale institutioner.

Kommunens forsikringer administreres centralt af Økonomiafdelingen.

Forsikringerne tegnes i et af Kommunalbestyrelsen valgt forsikringsselskab. Læsø Kommune indgår - som hovedregel - en rammeaftale med et forsikringsselskab for en 3-5-årig periode.

Ansvaret for, at de fornødne forsikringer er tegnet, herunder også størrelsen af forsikringssummer, påhviler lederen for det budgetansvarlige område- og institutionsledere.

Ved nytegning eller ændringer af forsikringer gives besked til Økonomiafdelingen, der foretager det videre fornødne overfor forsikringsselskabet.

Ved anmeldelse af skade udfylder den skaderamte afdeling/institution en skadeanmeldelse med bilag, og indsender dette til Økonomiafdelingen, der foretager en registrering af skaden og videresender anmeldelsen til forsikringsselskabet
 
Al korrespondance sendes via Økonomiafdelingen.

Økonomiafdelingen er til rådighed for afdelingerne/institutionerne med råd og vejledning. Kontakt til forsikringsselskabet sker efter aftale med Økonomiafdelingen.

Som hovedregel tegnes følgende forsikringer:

 1. For samtlige motorkøretøjer og selvkørende arbejdsmaskiner tegnes lovpligtig ansvarsforsikring.
 2. For person-, vare- og lastbiler tegnes som hovedregel brand- og kaskoforsikring. Selvrisiko skal være på kr. 0,-.
 3. For selvkørende arbejdsmaskiner på over 15 HK tegnes som hovedregel brand- og kaskoforsikring.
  Selvrisiko skal være på kr. 0,-.
 4. Selvkørende arbejdsmaskiner på under 15 HK er omfattet af kommunens generelle ansvarsforsikring og dækket af afdelingens/institutionens løsøreforsikring.
 5. Økonomiafdelingen kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Læsø Kommune vælger Selvforsikring eller selvrisiko på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.
 1. Brand- husejer- og stormskadeforsikring tegnes for samtlige bygninger.
 2. Forsikringerne tegnes på fuld- og nyværdi-vilkår. (Se dog pkt. 5)
 3. Husejer- og stormskadeforsikringen tegnes uden selvrisiko.
 4. Økonomiafdelingen kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Læsø Kommune vælger Selvforsikring eller selvrisiko på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.
 5. Endvidere tegnes kombineret entrepriseforsikring for bygning under opførelse eller ombygning.
 6. Fredede bygninger, bygninger der er købt/bestemt til nedrivning eller bygninger, der er værdiforringede med mere end 30 % forsikres på de vilkår, der er mest hensigtsmæssig for den/de pågældende bygninger.
 1. Brandforsikring tegnes for inventar, værktøjer, driftsudstyr, småmaskiner u/15HK, tekniske installationer m.m..
 2. Forsikringen tegnes på nyværdivilkår.
 3. For indbrudstyveri og vandskader som følge af brud på rør og voldsomt skybrud eller tøbrud kan der vælges selvforsikring, hvis dette findes økonomisk mest fordelagtigt.
 4. Løsøreforsikring tegnes uden selvrisiko.
 5. Økonomiafdelingen kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Læsø Kommune vælger
 6. Selvforsikring eller selvrisiko på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt.
 7. Endvidere kan der tegnes all-risks forsikring efter godkendelse af Økonomiafdelingen.
 1. Tegnes for kommunalbestyrelsesmedlemmer samt personer udpeget til at repræsenterer kommunalbestyrelsen i bestyrelser, råd og nævn.
 2. Tegnes for de frivillige brandmænd.
 3. Tegnes for børn i skoler og institutioner. Økonomiafdelingen kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Læsø Kommune vælger selvforsikring på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt,herunder vælge at en eventuel uforsikret tandskade kan endeligt behandles i børnetandplejeregi og de nærmere betingelser herfor.
 1. Der tegnes ansvarsforsikring for samtlige ansatte i kommunale forvaltninger, kommunale institutioner samt personer under borgerligt ombud.
 2. Der tegnes der ansvarsforsikring for personer i aktivering i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11.
 3. Der tegnes kautionsforsikring for samtlige ansatte i kommunale forvaltninger, kommunale institutioner samt personer under borgerligt ombud.
 4. Der tegnes arbejdsskadeforsikring, for samtlige ansatte i kommunale forvaltninger, kommunale Institutioner samt personer under borgerligt ombud. Økonomiafdelingen kan indstille til Kommunalbestyrelsen, at Læsø Kommune vælger selvforsikring på området, hvis dette findes økonomisk fordelagtigt. Der ydes erstatning i h. t. lov om arbejdsskadesikring.
 5. Der tegnes arbejdsskadeforsikring for personer i aktivering i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11.
 6. Følger efter en erhvervsbetinget sygdom skal anmeldes til og erstattes af Arbejdsmarkedet Erhvervssygdomssikring (AES), hvor Læsø Kommune har tilslutningspligt.

Der tegnes en rejseforsikring for ansatte og byrådsmedlemmer, der rejser i tjenstligt ærinde uden for Danmarks grænser.
Forsikringen tegnes med sygdom, hjemtransport og bagage. 

Der tegnes forsikring til dækning af udgifter i forbindelse med forureningsuheld, der skal dække direkte og nødvendige udgifter som følge af et pludseligt opstået, eller pludseligt konstateret forureningsuheld med farlige stoffer på landjorden.

Der tegnes søforsikring for eventuelle kommunale søfartøjer. Der tegnes forsikring for beddingsanlæg ved Østerby Skibsværft.

Der tegnes patientforsikring for kommunale sundhedsordninger.


1. Alle risici, der ikke er nævnt under forannævnte punkter, forsikres generelt ikke.
2. Afdelingslederne kan i særlige tilfælde ansøge Økonomiafdelingen om, at praksis for så vidt angår tegning af forsikringer afviges.

1. Ved kontraktudløb udbydes samtlige forsikringer i licitation i h. t. regler i EU’s Tjenesteydelsesdirektiv.
2. Udbuddet varetages af Økonomiafdelingen.

Rapport
Økonomiafdelingen udarbejder årligt rapport til Kommunalbestyrelsen indeholdende orientering om skadeforløbet og risikostyrings-/forebyggelsesindsatsen m.m..