Nye sygedagpengeregler trådte i kraft den 1. juli 2014. Kort orientering om hovedindholdet i de nye regler samt konsekvenserne for sygedagpengerefusion.

Læsø Kommune skiltepolitik

Skiltepolitikken er en praksis for administrationens tilladelse til opsætning af skilte.

Formål

Skiltepolitikken for Læsø Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i by-rum, rum langs vejene, samt rum i det åbne land. Skiltepolitikken skal ligeledes sikre en ensartet sagsbehandling.

Kommunalbestyrelsens politik

Kommunalbestyrelsens skiltepolitik skal sikre, at skiltning tilpasses færdslen, bygninger, byrummenes og landområdernes karakter. Skiltepolitikken skal være med til at forhindre voldsom skiltning. Kvalificeret sagsbehandling på baggrund af fastlagte retningslinjer i administrationsgrundlaget, skal forhindre opstilling af "støjende", skæmmende, rodet og overdimensioneret skiltning i det offentlige rum.

Skiltepolitikkens overordnede retningslinjer

Skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må være så store, at disse dominerer bygningernes eller områdernes karakter. Hensynet til det samlede indtryk skal prioriteres.

Skiltning og reklamering skal udformes således at der opnås en god helhedsvirkning og et højt informationsniveau.

Skiltning skal som udgangspunkt placeres i stueetagen. Skilte der ønskes opsat over tagfod, på flade tage, skorsten og lignende tillades ikke. Skiltning for enkeltprodukter, herunder mærkevarer tillades ikke.

Opsætning af permanente reklamer, i form af reklametavler (billboards), bannere og lignende, kan ikke tillades.

På fredede og bevaringsværdige bygninger skal der udvises særlige hensyn ved skiltningens omfang og placering.

Offentlig vejafmærkning må ikke generes.

Skiltning i det åbne land reguleres i henhold til naturbeskyttelseslovens § 21: I det åbne land må der ikke anbringes / opstilles plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer, eller andre indretninger i reklame eller propagandaøjemed. Forbuddet omfatter alle former for indretninger, såsom flag, fortøjede balloner, genstande, køretøjer m.v.

Generelt for vejarealet

Vejens funktion er først og fremmest som færdselsåre for trafikanterne. Til vejarealet hører kørebanen, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser samt afmærkninger, dvs. striber og færdselstavler.

Bestemmelser om udformning og opsætningen af færdselstavler er fastlagt i Færdselsloven med tilhørende Bekendtgørelse om vej afmærkning og Bekendtgørelse om anvendelse af vej afmærkning

Rabatterne er sikkerhedszoner, etableret af hensyn til vejens funktion som færdselsåre. Her placeres vejafvandingssystemerne, færdselstavler, vejvisning m.m.

Vejarealer er ikke til private boder, skilte og lign.

Anbringelse af skilte ud over vejarealerne må ikke finde sted.

Kommunen kan i forbindelse med større offentlige arrangementer - byfester - havnefester og lignende, tillade opsætning af midlertidige oplysningsskilte op til 1 m2 på vejarealet. Skiltene må tidligst opsættes otte dage før arrangementet og skal fjernes senest dagen efter. Skiltene skal sættes op mindst 1 meter fra kanten af kørebanen og må ikke virke generende for oversigten ved vejkryds eller udkørsler.

I Læsø Kommunes skiltepolitik skelnes der mellem følgende kategorier af skilte:

 • Skilte på kommuneveje (i og uden for bymæssig bebyggelse)
 • Skilte i det åbne land (uden for bymæssig bebyggelse)
 • Midlertidige Oplysningsskilte (i og udenfor bymæssig bebyggelse)
 • Skilte på eller ved kommunal vej (i og uden for bymæssig bebyggelse

Der må generelt ikke sættes private skilte op på vejarealet, som omfatter kørebanen, cykelstier, fortov, rabat og vejgrøft.

Til servicevirksomheder, kulturelle institutioner, turistattraktioner, idrætsanlæg og lignende kan der gives tilladelse til opsætning af skilte, der viser vej og angiver virksomhedens art, f.eks. havn, flyveplads, gårdbutik eller lignende seværdighedstype. I nogle tilfælde kan der være tale om symbolskilte. Skiltetypen skal være af typen trafikal interesse (blå/hvid). Skiltene skal indeholde afstand til destinationen (i km). Eksisterende blå/hvide skilte skal bruges i det omfang der er muligt.

Tilladelsen administreres af teknisk forvaltning.

På lokationer med stor interesse for skiltning, forbeholder Læsø Kommune sig ret til at opstille mere hensigtsmæssige skilteløsninger af hensyn til det visuelle helhedsindtryk. Eksempel på denne løsning er de nuværende høje grå vejvisningsstandere.

Skiltnings-, stander- og opsætningsudgifterne afholdes af de enkelte virksomheder / institutioner. Der må maksimalt opsættes 3 skilte for hver virksomhed / institution (inkl. evt. mindre oplysningsskilte)

Skilte i det åbne land (uden for bymæssig bebyggelse)

Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der principielt ikke opstilles reklameskilte i det åbne land. Det er Læsø Kommune, der har kompetence til at vurdere om et skilt overholder de i love og bekendtgørelserne ifølge naturbeskyttelseslovens § 21 stillede betingelser.

Det afgørende er, om området opleves som en del af et byområde eller som en del af det åbne land. Det åbne land skal i den forbindelse forstås som alt andet end by og bymæssig bebyggelse, det vil sige åbne marker, skove og naturområder. Som udgangspunkt må skiltet må ikke virke dominerende i landskabet eller kunne ses på lang afstand.

Der er tale om et absolut forbud, som der ikke er mulighed for at give dispensation fra. Der er dog visse undtagelser:

 • Mindre oplysningsskilte
 • Reklamer på idrætsanlæg
 • Trafikkampagner og valgplakater (tidsbegrænset)

Der gælder flg. generelle vilkår for skiltene:

 • Offentlig vejafmærkning må ikke generes
 • Skiltenes bundfarve må ikke være gul
 • Skilte må ikke kunne forveksles med officielle vejskilte​

​Definitioner på skiltetyper, der kan godkendes i det åbne land - uden for bymæssig bebyggelse:

Mindre oplysningsskilte

Driver man virksomhed på landet kan man sætte op til 3 mindre oplysningsskilte op (inkl. evt. Skilte på eller ved kommunal vej). Samme mulighed har man, hvis man sælger landbrugsprodukter fra ejendommen eller lejer værelser ud. Læsø Kommune administrerer tilladelsen omkring mindre oplysningsskilte.

For at et skilt kan betegnes som et mindre oplysningsskilt, skal følgende krav være opfyldt:

 • Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25m2
 • Skiltet må ikke være højere end 1 meter over terræn ved overkanten
 • Skiltet skal være ensfarvet og have en afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver
 • Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt
 • Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende.
 • Skiltet må ikke kunne forveksles med officielle vejskilte
 • Skiltningen skal indeholde oplysning om afstand til virksomheden
 • På egen ejendom kan man opsætte skilt ved indkørsel til ejendommen. Hvis ejendommen ligger ud til en lukket privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved denne vejs udmunding i offentlig vej. Skilte må ikke være dominerende i landskabet eller være synlig over store afstande.

Skilte for færdselskampagner

Læsø Kommune kan opsætte skilte i forbindelse med færdselskampagner.

Reklamer på idrætsanlæg

Det kræver tilladelse fra kommunen at opsætte reklameskilte på idrætsanlæg. Skiltet skal som udgangspunkt overholde samme krav som mindre oplysningsskilte.

Midlertidige Oplysningsskilte (i og udenfor bymæssig bebyggelse) 

Plakater, tavler og lignende midlertidige oplysningsskilte i forbindelse med arrangementer kan anbringes på master og lygtestandere på vejarealet. Der skal indhentes tilladelse hertil i teknisk forvaltning.

Hertil gælder følgende vilkår:

 • Skiltene må ikke opklæbes direkte på standere, men skal være monteret på en løs plade.
 • Skiltene må ikke ophænges, såfremt de forringer oversigtsforholdene, og dermed dækker
 • færdselstavler og anden færdselsafmærkning.
 • Skiltet skal være ensfarvet og have en afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver
 • Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt.
 • Skilte må ikke kunne forveksles med officielle vejskilte.

Det skal fremgå af skiltene, hvem der er ansvarlig for ophængningen med navn, telefonnummer samt henvisning til tilladelsen.

Ophængning af skilte må opsættes 3 uger før afholdelse af arrangement og skal være fjernet senest en uge efter arrangementet.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 28/9 2015, og er gældende fra d. 1/1 2016.