Handicappolitikken i Læsø Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i FN´s standardregler/konvention om lige muligheder for handicappede af 30/3 2007.

Målgruppen.
Målgruppen for politikken er myndigheder, institutioner, virksomheder og borgere på Læsø, der kan medvirke til at handicappede, dvs. mennesker, der har en langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktions-nedsættelse, kan deltage på lige fod med andre i samfundslivet.

Målsætning.
Målet med Læsø Kommunes handicappolitik er, at leve op til konventionens artikel 3, der rummer flg. grundlæggende principper:

 • Respekt for værdighed, ret til selvbestemmelse og uafhængighed.
 • Ikke-diskrimination.
 • Fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet.
 • Respekt for forskelle og accept af handicap, som en del af menneskelig diversitet og humanitet.
 • Lige muligheder.
 • Tilgængelighed.
 • Ligestilling mellem mænd og kvinder.
 • Respekt for de voksende evner, som børn med handicap udvikler, og for deres ret til at bevare deres identitet.


Læsø Kommune forpligtiger sig til, i videst mulig udstrækning, at målgruppen kan leve en tilværelse så nær det normale som muligt og på egne vilkår. Derfor skal handicappede behandles efter de grundlæggende principper. Udmøntningen af principperne skal bygge på en stor grad af tilpasning til den enkeltes behov, færrest mulige indgreb, selvaktivitet og integritet hos handicappede. Der lægges vægt på, at den enkelte bestemmer over eget liv. Derfor skal Læsø Kommune understøtte, at enhver sikres mulighed for at tage ansvar for eget liv.

Læsø Kommune vil forpligte sig til at arbejde for tilvejebringelse af lige muligheder for alle, så aktiviteter, serviceydelser og information gøres tilgængelig for mennesker med alle typer handicaps. Hjælpen skal koordineres på tværs af forvaltninger, faggrupper og andre myndigheder. Handicaparbejdet skal bygge på dialog med den enkelte bruger, Handicaprådet i Læsø Kommune og handicaporganisationerne. Medarbejdere, der arbejder med handicappede og deres familier, skal så vidt muligt have et velkvalificeret vidensniveau på handicapområdet.

Læsø Kommunes handicappolitik bygger på følgende værdier:

 • Værdighed
 • Respekt
 • Tolerance
 • Omsorg
 • Rummelighed
 • Tillid
 • Åbenhed
 • Tilgængelighed
 • Samarbejdsvilje


Værdierne skal ses i forhold til konventionens artikler og skal være en bekræftelse på at alle menneskerettigheder og grundlæggende friheds-rettigheder er universelle, udelelige og indbyrdes afhængige og nødvendigheden af at garantere, at mennesker med handicap kan nyde godt af den uden nogen form for diskrimination.

Læsø Kommune sætter fokus på værdier ved at give:

 • Flex- og skånejobs skal til stadighed udbygges i nødvendigt omfang.
 • De tilbud, der gives til handicappede, bør tilpasses den enkeltes aktuelle behov. Det bør sikres, at indsatsen til den handicappede gives så tidligt som muligt, og at dette sker overskueligt og som en helhed. Det tilstræbes at skabe bedst mulig kontakt mellem forvaltningen og den handicappede, herunder også dennes familie og øvrige netværk.
 • Det bør tilstræbes, at der er tilstrækkelige bo tilbud til mennesker med handicaps.
 • Læsø Kommune støtter, at der i det lokale fritids- og foreningsliv gives relevante tilbud til handicappede.
 • For handicappede børn og unge er det særligt væsentligt at sikre, at de enkelte tilbud samles i en helhedsindsats, der er overskuelig for hele familien.
 • Hvis den handicappede og/eller vedkommendes familie ønsker det og kan magte det, støtter Læsø Kommune at man skal have tilbud om undervisning i, hvordan man selv kan udføre opgaver, det vil sige hjælp til selvhjælp.
 • Der bør tilstræbes en tæt dialog mellem forvaltning, brugerorganisationer, handicappede og deres familier.
 • Der skal sikres information til handicappede og deres familier om tilbud- og støttemuligheder.
 • Rådgivning, vejledning og information om mulighederne for støtte til uddannelse og job for handicappede skal gives på en let tilgængelig måde.
 • Informationer skal gives, så den enkelte handicappede kan forstå det, eventuelt ved hjælp af tekniske hjælpemidler.
 • Vedrørende børn og unge med handicap er det særligt væsentligt, at kommunen vejleder og orienterer forældrene om, hvilken hjælp der er at få, og hvordan hjælpen søges. Ligeledes skal forældrene informeres om de tilbud, brugerorganisationerne giver, samt om nødvendigt have tilbud om hjælp til planlægning. 
 • Der skal fortsat arbejdes på størst mulig tilgængelighed i Læsø Kommune.
 • Ved planlægning af alle former for nybyggeri skal handicappedes behov indgå som en naturlig del af beslutningsprocessen, lovgivningen i bygningsreglement 08 skal danne grundlag for byggesagsbehandlingen.
 • Ved ombygning af eksisterende kommunal bebyggelse, skal BEK nr. 1250 af 13.12.2004 - bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri, samt vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestem-melserne (2.udgave marts 2008), danne grundlag for ombygningen.

Kommunens medarbejdere, som arbejder med handicappede, skal til stadighed været opdaterede indenfor området. 
 

 • Der skal med mellemrum laves brugerundersøgelser på handicap-området. Undersøgelserne foretages på særlige handicapområder, der udvælges ud fra en konkret vurdering af nytteeffekten af undersøgelsen. Udvælgelsen sker i samarbejde mellem Handicaprådet og administrationen i socialforvaltningen, der også forestår undersøgelserne. Resultatet af undersøgelserne forelægges Handicaprådet, der gennemgår resultatet og efterfølgende afleverer en skriftlig stillingtagen til undersøgelsen, til Social- og Kulturudvalget i Læsø Kommune.
 • Handicaprådet har ret til at indstille yderligere tiltag på området via Social- og Kulturudvalget i Læsø Kommune, både på baggrund af bruger-undersøgelser og uhensigtsmæssigheder i øvrigt, der måtte komme til Handicaprådets kendskab.

Godkendt i Læsø Kommunalbestyrelsen, den 10. november 2008.