Handicappolitikken i Læsø Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i FN´s standardregler/konvention om lige muligheder for handicappede af 30/3 2007.

Målgruppen.
Målgruppen for politikken er myndigheder, institutioner, virksomheder og borgere på Læsø, der kan medvirke til at handicappede, dvs. mennesker, der har en langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktions-nedsættelse, kan deltage på lige fod med andre i samfundslivet.

Målsætning.
Målet med Læsø Kommunes handicappolitik er, at leve op til konventionens artikel 3, der rummer flg. grundlæggende principper:

 • Respekt for værdighed, ret til selvbestemmelse og uafhængighed.
 • Ikke-diskrimination.
 • Fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet.
 • Respekt for forskelle og accept af handicap, som en del af menneskelig diversitet og humanitet.
 • Lige muligheder.
 • Tilgængelighed.
 • Ligestilling mellem mænd og kvinder.
 • Respekt for de voksende evner, som børn med handicap udvikler, og for deres ret til at bevare deres identitet.


Læsø Kommune forpligtiger sig til, i videst mulig udstrækning, at målgruppen kan leve en tilværelse så nær det normale som muligt og på egne vilkår. Derfor skal handicappede behandles efter de grundlæggende principper. Udmøntningen af principperne skal bygge på en stor grad af tilpasning til den enkeltes behov, færrest mulige indgreb, selvaktivitet og integritet hos handicappede. Der lægges vægt på, at den enkelte bestemmer over eget liv. Derfor skal Læsø Kommune understøtte, at enhver sikres mulighed for at tage ansvar for eget liv.

Læsø Kommune vil forpligte sig til at arbejde for tilvejebringelse af lige muligheder for alle, så aktiviteter, serviceydelser og information gøres tilgængelig for mennesker med alle typer handicaps. Hjælpen skal koordineres på tværs af forvaltninger, faggrupper og andre myndigheder. Handicaparbejdet skal bygge på dialog med den enkelte bruger, Handicaprådet i Læsø Kommune og handicaporganisationerne. Medarbejdere, der arbejder med handicappede og deres familier, skal så vidt muligt have et velkvalificeret vidensniveau på handicapområdet.

Læsø Kommunes handicappolitik bygger på følgende værdier:

 • Værdighed
 • Respekt
 • Tolerance
 • Omsorg
 • Rummelighed
 • Tillid
 • Åbenhed
 • Tilgængelighed
 • Samarbejdsvilje


Værdierne skal ses i forhold til konventionens artikler og skal være en bekræftelse på at alle menneskerettigheder og grundlæggende friheds-rettigheder er universelle, udelelige og indbyrdes afhængige og nødvendigheden af at garantere, at mennesker med handicap kan nyde godt af den uden nogen form for diskrimination.

Læsø Kommune sætter fokus på værdier ved at give:

Godkendt i Læsø Kommunalbestyrelsen, den 10. november 2008.