Visionen er, at Læsø Bibliotek skal tilbyde et tidssvarende tilbud om biblioteksbetjening og et højt serviceniveau, idet der satses på alsidighed, aktualitet, dynamik, dialog, engagement, effektivitet, hurtighed, kvalitet og åbenhed. Biblioteket skal give anledning til gode oplevelser, ny forundring og inspiration hos brugere og lånere.

Biblioteket skal understøtte alle borgeres mulighed for dannelse, udvikling, opkvalificering af evner og viden ved aktivt at understøtte den livslange læringsproces.

Biblioteket skal fremstå som et centralt kommunalt tilbud til borgerne, og den størst mulige biblioteksfaglighed skal tilstræbes. 

Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at Læsø Bibliotek spiller en markant rolle i lokalsamfundet.
Biblioteket skal derfor fungere som:

  • det lokale videns- og informationscenter,
  • et læringssted,
  • et være- og mødested

Biblioteket skal være igangsættende og tage initiativer til egen udvikling.

Biblioteket skal formidle kommunal, regional og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Biblioteket er skolens læringscenter og stiller materialer og undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning herunder pædagogisk litteratur og bøger til elevernes fritidslæsning.

Læsø Bibliotek er åbent for alle, og biblioteket skal kunne betjene så bredt et udsnit af brugere som muligt, det være sig børn og unge, ældre, handicappede, borgere i al almindelighed samt gæster/turister på øen.

I skolens åbningstid har Biblioteket en særlig serviceforpligtigelse overfor skolens elever og lærere.

Biblioteket stiller et medieværksted til rådighed for skolen, foreninger og borgere. Materialer og udstyr fra herfra er til almindeligt udlån for alle registrerede lånere.
Læsø Bibliotek driver i samarbejde med Østerby Landsbyråd biblioteksfilialen i Østerby.

Biblioteket skal kunne levere kvalificeret og opdateret information til kommunens forvaltning.

Materialer, som Læsø Bibliotek ikke selv er i besiddelse af, fremskaffes hurtigst muligt fra andre folke- og forskningsbiblioteker eller uddannelses- og undervisningsinstitutioner. På lignende vis er Læsø Bibliotek forpligtiget til at fremsende materialer til andre biblioteker og er således en integreret del af den danske biblioteksverden.

Biblioteket skal være kulturformidlende og tage initiativer til foredrag og andre kulturelle tiltag, gerne i samarbejde med foreninger og private.

Bibliotekets arrangementsvirksomhed skal henvende sig til alle borgere med visse arrangementer specielt rettet mod børn og unge.

Bibliotekets arrangementer skal ikke konkurrere med andre udbyderes arrangementer, men gerne supplere eller samarbejde.

Biblioteket stiller i samarbejde med skolen lokaler til rådighed til støtte for det lokale forenings- og kulturliv.

Læsø Bibliotek er en selvstændig institution. Det er et integreret bibliotek og således både Folke- og Skolebibliotek. Læsø Bibliotek ledes af bibliotekaren og skolens leder.

Den daglige ledelse og drift varetages af bibliotekaren med reference til skolens leder
Biblitekets ledelse udarbejder et biblioteksreglement under ansvar over for Kommunalbestyrelsen.

Læsø Kommune har indgået samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommune om biblioteksmæssigt samarbejde. Aftalen evalueres og forhandles hvert andet år.

Bibliotekets ledelse tager initiativ til en dialog med Bibliotekets brugere.

Bibliotekets ledelse udarbejder hvert år en biblioteksrapport med oplysninger om afviklede aktiviteter, kommende servicemål, indsatsområder m.v.

Bibliotekets ledelse mødes med baggrund i rapporten en gang årligt med den politiske ordfører for kultur- og fritidsområdet.

Læsø Biblioteks budget fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen.

Der er indgået en selvforvaltningsaftale for Læsø Bibliotek.

Bibliotekets udlån er gratis, men det tilstræbes at Læsø Bibliotek fremmer sin egen indtjening gennem salg af ydelser og betalingsarrangementer.

Brugerne betaler afgifter og bøder ved overskridelse af lånetider.

Bibliotekets medarbejdere er forpligtigede til og skal have mulighed for gennem efteruddannelse at fastholde og udvikle de personale- og uddannelsesmæssige kompetencer for at sikre den fortsatte biblioteksfaglige udvikling.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2010.
Der er i august 2012 foretaget konsekvensrettelser af redaktionel art som følge af den udvalgsløse politiske struktur i Læsø Kommune, og der er den 18. marts 2013 vedtaget rettelser i forbindelse med beslutning om en ændret bemanding vedr. bibliotekar.